ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO IR PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO BUITINIAMS VARTOTOJAMS SUTARTIS

Bendrosios sąlygos

  1. Sąvokos

  1.1. Elektros energijos tiekimo kaina – Sutarties individualiosiose sąlygose nurodyta ar Sutarties sąlygose nustatyta tvarka nustatoma Klientui taikoma elektros energijos tiekimo kaina.

  1.2. Klientas – fizinis asmuo, objekto, nurodyto Sutarties individualiosiose sąlygose savininkas ar kitais pagrindais veikiantis teisėtas valdytojas, turintis visus sutikimus, įgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus sutarčiai sudaryti. „Kliento“ sąvoka atitinka „vartotojo“, „buitinio vartotojo“, „nebuitinio vartotojo“ bei „gaminančio vartotojo“ sąvokas, vartojamas Sutartyje, Elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose, kartu su visomis iš to kylančiomis teisėmis bei pareigomis.

  1.3. Mokėjimo dokumentas – mokėjimo pranešimas, PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, išankstinė sąskaita ar kitas dokumentas, kurio pagrindu atliekami mokėjimai.

  1.4. Operatorius – elektros skirstomųjų tinklų operatorius, prie kurio valdomų tinklų yra prijungta Kliento objektas ir kuris tiekia Klientui elektros energijos skirstymo ar perdavimo paslaugas. Operatoriaus pavadinimas ir kontaktiniai duomenys nurodyti Individualiosiose sąlygose

  1.5. Sutartis – Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo buitiniams vartotojams sutartis, susidedanti iš bendrųjų (BS) ir individualiųjų (IS) sąlygų, taip pat Priedų (jei tokių yra). Bendrosios sąlygos, Individualiosios sąlygos, Priedai (jei tokių yra) yra neatsiejamos šios Sutarties dalys.

  1.6. Tiekėjas – įmonė, nurodyta Sutarties individualiosiose sąlygose, kuri Sutarties pagrindu parduoda Klientui elektros energiją.

  1.7. Elektros energijos pirkimo – pardavimo vieta – Kliento objektas, į kurį tiekiama elektros energija, nurodytas Individualiosiose sąlygose.

  1.8. Persiuntimo paslauga – elektros energijos persiuntimas skirstomaisiais tinklais iki Operatoriaus ir Kliento elektros tinklų nuosavybės ribos, taip pat kitos su Persiuntimo paslauga susijusios paslaugos (įskaitant, tačiau neapsiribojant, sisteminės paslaugos, viešuosius interesus atitinkančios paslaugos). Persiuntimo paslaugas teikia Operatorius. Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja persiuntimo paslaugos teikimą Klientui ir atsiskaito už suteiktą paslaugą su Operatoriumi.

   

  1. Sutarties dalykas

  2.1. Pagal šią Sutartį Tiekėjas įsipareigoja tiekti (parduoti) elektros energiją Klientui, o Klientas įsipareigoja patiektą elektros energiją naudoti savo šeimos ir namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine ar profesine veikla ir Sutartyje bei teisės aktuose nustatyta tvarka sumokėti už elektros energiją.

  2.2. Sutartyje Klientas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. Sutarties Šalių tarpusavio santykiai, nenumatyti šioje Sutartyje, reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartis yra tipinė ir viešai skelbiama Tiekėjo interneto svetainėje www.egto.lt

  2.3. Elektros energijos pirkimo-pardavimo, Šalių tarpusavio santykius reglamentuoja ši Sutartis, Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas bei kiti teisės aktai.

  1. Elektros energijos kaina ir kiekis

  3.1. Už elektros energiją Klientas atsiskaito su Tiekėju Sutartyje numatyta kaina. Tiekėjas turi teisę keisti Elektros energijos tiekimo kainas, apie tai likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki naujos Elektros energijos tiekimo kainos įsigaliojimo dienos, paskelbęs savo interneto svetainėje ir (ar) išsiuntęs pranešimą Klientui paštu, elektroniniu paštu ar trumpąja SMS žinute. Jei Klientas nesutinka su pakeista Elektros energijos tiekimo kaina, jis turi teisę nutraukti Sutartį. Elektros energijos kainos pasikeitimai dėl Operatoriaus taikomų kainų ir (ar) tarifų pasikeitimo bei valstybės mokesčių pasikeitimo nėra laikomi kainos pakeitimu.

  3.2. Už persiuntimo paslaugą vartotojas atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotomis ir (ar) viešai paskelbtomis kainomis. Pasikeitus persiuntimo paslaugos kainai, naujoji persiuntimo paslaugos kaina tampa privaloma vartotojui nuo teisės aktuose numatytos datos. Už kitas Operatoriaus teikiamas paslaugas vartotojas atsiskaito Operatoriaus nustatytais ir su Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderintais įkainiais.

  3.3. Kliento pasirinktas Operatoriaus persiuntimo paslaugos tarifo planas (tarifas) ir (ar) gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdas gali būti keičiamas Operatoriaus nustatytomis sąlygomis

  3.4. Klientas Sutarties IS renkasi vieną iš Tiekėjo siūlomų elektros energijos tiekimo planų. Galutinę kainą sudaro Tiekėjo ir Operatoriaus kainų dalys bei atitinkamu metu valstybės taikomi mokesčiai. Tiekėjo dalį sudaro elektros energijos (įsigijimo) kaina su tiekėjo paslaugos kaina, įskaitant, bet neapsiribojant, nuolaidomis ir(ar) balansavimo dalimi. Operatoriaus dalį sudaro persiuntimo paslaugos kainos bei kita dalis, kuri apima viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP) bei kitas įmokas, kurias nustato valstybė. Mokesčiai suprantami kaip pridėtinės vertės mokestis ir akcizas (jei taikoma).

  3.5. Šalys Sutarties IS gali susitarti dėl Tiekėjo elektros energijos tiekimo plano kainos fiksavimo pasirinktam terminui, išskyrus elektros energijos tiekimo planą, susietą su elektros energijos kaina biržoje.

  3.6. Šalims susitarus dėl kainos fiksavimo, Klientas neįsipareigoja naudotis paslaugomis visą Elektros energijos tiekimo kainos fiksavimo terminą.

  3.7. Jei Sutarties IS yra nurodytas elektros energijos tiekimo kainos fiksavimo, elektros energijos tiekimo terminas ir nė viena Sutarties šalis iki termino pabaigos nepareiškė Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais apie Sutarties sąlygų pakeitimą, Sutarties nutraukimą ar naujos Sutarties sudarymą, tai elektros energijos tiekimo kainos fiksavimo, elektros energijos tiekimo terminas kiekvieną kartą laikomas pratęstas tokiam pat Sutartyje nurodytam terminui ir tomis pat sąlygomis. Jei Tiekėjas likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tuo metu galiojančios Elektros energijos tiekimo kainos fiksavimo termino ar elektros energijos tiekimo termino pabaigos paštu ir (ar) elektroniniu paštu ir (ar) trumpąja SMS žinute informuoja Klientą apie Elektros energijos tiekimo kainos fiksavimo termino ar elektros energijos tiekimo termino pabaigą ir pateikia naują pasiūlymą, Šalys susitaria, kad jei Klientas iki tuo metu galiojančio Elektros energijos tiekimo kainos fiksavimo termino ar elektros energijos tiekimo termino pabaigos atvykęs į Klientų aptarnavimo skyrių ar kitu Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytu būdu nepareiškia Tiekėjui pageidavimo keisti Elektros energijos tiekimo planą, elektros energijos tiekimo terminą ar kitas Sutarties sąlygas ir nesudaro atitinkamo Sutarties pakeitimo su nauju pasirinktu planu, nauju elektros energijos tiekimo terminu arba nepraneša apie Sutarties nutraukimą Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais, pasibaigus tuo metu galiojančiam Elektros energijos tiekimo kainos fiksavimo terminui ar elektros energijos tiekimo terminui nurodytam tuo metu galiojančios Sutarties IS, Klientui bus taikoma Sutarties IS nurodyto plano (ar analogiško jam) nauja pasiūlyme nurodyta Elektros energijos tiekimo kaina tokiam pat Tiekimo paslaugos kainos fiksavimo terminui ar  tokiam pat elektros energijos tiekimo terminui ir toks pasiūlymas taps neatskiriama Sutarties dalimi.

  3.8. Pasikeitus Operatoriaus tarifų planų kainoms, tarifams ar jų dedamosioms, valstybės nustatytiems mokesčiams ar kitoms rinkliavoms, įvedus naujus mokesčius, rinkliavas ar kitus mokėjimus tiesiogiai taikomus elektros energijai ar su ja susijusius, bendra Kliento mokėtina kaina bei suma už elektros energiją ir kitas susijusias paslaugas gali keistis. Operatorius savo kainas ir tarifų planus keičia ir skelbia teisės aktais nustatyta tvarka.

  3.9. Elektros energijos kiekis nustatomas pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, o jei tai padaryti neįmanoma – teisės aktų nustatytais būdais. Laikoma, kad pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis nustatyti elektros energijos kiekio neįmanoma, kai sugenda ar sugadinami elektros energijos apskaitos prietaisai, nutraukiamos ar kitaip pažeidžiamos plombos, pažeidžiamos kitos susijusios su elektros energijos apskaita plombuojamos vietos (nepriklausomai nuo to, kas atliko šiuos aukščiau išvardintus veiksmus), elektros energijos apskaitos prietaisų dingimo bei kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

  3.10. Suvartotos iš tinklo elektros energijos kiekis pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis gali būti nustatomas vienu iš šių būdų: Klientui deklaruojant rodmenis Tiekėjo savitarnos svetainėje, telefonu, nurodytu Tiekėjo duomenyse Sutarties IS, Operatoriaus savitarnos svetainėje, apskaičiuojant pagal vidutinį suvartojimą arba nuskaitant rodmenis nuotoliniu būdu, esant automatizuotai apskaitai, Operatoriui ir (ar) jo įgaliotiems asmenims (rangovams) fiksavus faktinius elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis.

  1. Atsiskaitymas už elektros energiją

  4.1. Klientas kiekvieną mėnesį iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos privalo deklaruoti (pateikti) elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis vienu iš būdų: Tiekėjui telefonu, nurodytu Tiekėjo duomenyse Sutarties IS, Tiekėjo savitarnos svetainėje, Operatoriaus savitarnos svetainėje ar kitu mokėjimo dokumente nurodytu būdu. Ši nuostata netaikoma, jei Kliento objekte yra įrengta automatizuota apskaita.

   4.2. Klientui nevykdant pareigos Sutartyje nustatytų ataskaitinių laikotarpių dažnumu deklaruoti Tiekėjui elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ar nuotolinio duomenų nuskaitymo įrenginių gedimo atveju, elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nebuvimo laikotarpiu Tiekėjas išrašo mokėjimo dokumentą su vidutiniu Kliento suvartojamu elektros energijos kiekiu.

  4.3.Atsiskaitymo pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą taikymo tvarka, taikymo sąlygos nustatomos Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų apraše ir kituose teisės aktuose.

   4.4.Mokėjimo dokumentai už elektros energiją pagal Sutartyje nurodytais būdais gautus elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis išrašomi iki po ataskaitinio mėnesio einančio mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos ir Klientui (Kliento pasirinkimu) gali būti pateikiami paštu ar el.paštu, nurodytu Sutarties IS Kliento duomenyse.

  4.5.Klientas, negavęs mokėjimo dokumento ar jame identifikavęs galimai esamas klaidas, įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki po ataskaitinio mėnesio einančio mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos apie tai informuoti Tiekėją el. paštu, nurodytu Tiekėjo duomenyse Sutarties IS, nurodant pastebėtas galimai esamas klaidas ar kitas nesutikimo su mokėjimo dokumentu priežastis.  Jei Tiekėjas negavo Kliento pranešimo apie negautą mokėjimo dokumentą ar galimai mokėjimo dokumente esančias klaidas už praėjusį ataskaitinį mėnesį iki po ataskaitinio mėnesio einančio mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, laikoma, kad Klientas mokėjimo dokumentą gavo laiku ir jokių pretenzijų dėl mokėjimo dokumento neturi. Jei klientas su pateiktu mokėjimo dokumentu sutinka iš dalies, tai jis privalo apmokėti neginčijamą dalį. Jei Tiekėjas, gavęs Kliento pretenziją dėl mokėjimo dokumento, nustato, kad ji nepagrįsta, tai Klientas privalo sumokėti už patiektą elektros energiją ir delspinigius už pradelstą mokėjimą.

  4.6.Jei Kliento objekte yra įrengta automatizuota apskaita, tuomet Operatorius elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis nuskaito nuotoliniu būdu ir perduoda Tiekėjui apskaitos prietaiso rodmenis, kurių pagrindu išrašomas mokėjimo dokumentas. Tokiu atveju Klientui nereikia deklaruoti elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenų.

  4.7. Klientas, gavęs mokėjimo dokumentą, privalo jį laiku ir pilnai apmokėti. Mokėjimo dokumente nurodytą mokėjimą (pinigų sumą) sumoka į mokėjimo dokumente pateiktą Tiekėjo banko sąskaitą ar kitu būdu, nurodytu mokėjimo dokumente ar Tiekėjo interneto svetainėje. Visi mokėjimai laikomi atlikti nuo pinigų įskaitymo į Tiekėjo banko sąskaitą dienos. Kliento mokėjimai už elektros energiją įskaitomi Civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu: Tiekėjo turėtos išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, palūkanos, netesybos, skola už praėjusį laikotarpį, einamieji mokėjimai.

  4.8. Klientas, neatsiskaitęs su Tiekėju per Sutartyje nustatytus terminus, Tiekėjo reikalavimu moka 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Klientas delspinigius privalo sumokėti ne vėliau kaip kartu su po delspinigių priskaičiavimo einančiu mokėjimu už elektros energiją.

  4.9. Klientas už suvartotą, bet Sutartyje nustatytu terminu neapmokėtą elektros energiją, moka elektros energijos tiekimo laikotarpiu galiojusiomis kainomis ir tarifais.

  4.10. Klientui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas Sutarties sąlygas, taip pat jei Klientui pradėtos bankroto procedūros ir/ar yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Klientas nevykdys savo prievolių pagal sudarytą Sutartį, Tiekėjas turi teisę pareikalauti Kliento pateikti visų savo prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba kitų atsiskaitymo garantijų: mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius, atsiskaitymo terminus ir kt.

  4.11. Šalys susitaria, kad Gaminantiems vartotojams, kurie naudojosi UAB „EGTO energija“ kaip nepriklausomo tiekėjo paslaugomis, pasibaigus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytam kaupimo laikotarpiui (arba kitais teisės aktais nustatytais pagrindais), kompensuojama už sukauptą, bet nepanaudotą elektros energijos kiekį tokia tvarka ir kaina:

  4.11.1.Kaupimo laikotarpio pabaigai nustatoma sukaupto bet neatgauto elektros energijos kiekio vertė (toliau – Kompensacija): sukauptas, bet neatgautas elektros energijos kiekis padauginamas iš praėjusių metų balandžio-rugpjūčio kalendorinių mėnesių „Nord Pool“ elektros biržos kainos Lietuvos kainos zonoje vidutinio kainų aritmetinio vidurkio pridedant 0,001 EUR/kwh mokestį.

  4.11.2.Tuo atveju, kai gaminantis vartotojas naudojasi UAB „EGTO energija“ kaip nepriklausomo tiekėjo paslaugomis ir turi susidariusią nepriemoką ar skolą, Kompensacija bus panaudota esamų sąskaitų užskaitymui iki visiško nepriemokos ar skolos padengimo. Šią kompensaciją gaminantis vartotojas gali panaudoti įskaitant už esamas elektros energijos tiekimo paslaugas ar kitas UAB „EGTO energija“ siūlomas paslaugas ar prekes.

  4.11.3. Jei gaminantis vartotojas per 14 kalendorinių dienų nuo teisės į kompensaciją atsiradimo dienos neinformuos Tiekėjo, kokioms paslaugoms įskaityti nori panaudoti Kompensaciją, Kompensacija bus užskaityta būsimoms sąskaitoms už Tiekėjo dalies elektros energiją. Kompensacija, kuri nebuvo išnaudota per 11 mėnesių nuo kaupimo laikotarpio pabaigos Tiekėjo paslaugoms ar prekėms įskaityti, išmokama į Gaminančio vartotojo nurodytą sąskaitą.

  4.12. Už visų su Kompensacijos gavimu, išmokėjimu ar perleidimu privalomų mokesčių sumokėjimu valstybei yra atsakingas Klientas.

   4.13.Gaminantiems vartotojams, kurie naudojosi UAB „EGTO energija“ kaip nepriklausomo tiekėjo paslaugomis bei nutraukia Sutartį ir (ar) keičia tiekėją, Tiekėjui raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis išreikštu pasirinkimu:

  4.13.1.Už sukauptą, bet neatgautą elektros energijos kiekį kompensuojama tokia tvarka: iki Sutarties nutraukimo pas Tiekėją sukaupto, bet neatgauto elektros energijos kiekio vertė (toliau Kompensacija) nustatoma remiantis paskutinių žinomų balandžio-rugpjūčio kalendorinių mėnesių „Nord Pool“ elektros biržos Lietuvos kainos zonos vidutinį kainų aritmetinį vidurkį padauginus iš sukaupto, bet neatgauto elektros energijos kiekio. Kompensacija išmokama į Kliento Tiekėjui nurodytą sąskaitą per 60 kalendorinių dienų nuo Kliento rašytinio prašymo Tiekėjui gavimo dienos.

  4.13.2. Arba visas gaminančio vartotojo objekte sukauptas, bet neatgautas elektros energijos kiekis perkeliamas į pasirinkto naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo vykdomą apskaitą.

  1. Šalių teisės ir pareigos

   

  5.1. Tiekėjas įsipareigoja:

  5.1.1. pagal Sutarties sąlygas tiekti Klientui elektros energiją;

  5.1.2. informuoti Klientą apie ketinimą pakeisti Sutarties sąlygas ir iš to atsirandančią Kliento teisę nepritarti sutarties sąlygų pakeitimui ir (ar) nutraukti Sutartį;

   5.1.3. teikti Klientui informaciją Tiekėjo internetinėje svetainėje, elektroninio ryšio priemonėmis ar kitais būdais apie efektyvų elektros energijos vartojimą, Tiekėjo teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų ir elektros energijos kainas, numatomus Sutarties pakeitimus ir kitą teisės aktuose bei Sutartyje nustatytą informaciją;

   5.1.4. pasiūlyti Klientui pasirinkti kelis apmokėjimo už elektros energiją būdus;

  5.1.5.  tvarkyti tiekiamos elektros energijos apskaitą;

  5.1.6. teisės aktų numatytais terminais informuoti Klientą apie numatomą elektros energijos tiekimo nutraukimą Tiekėjo iniciatyva;

  5.1.7. ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų elektroninio ryšio priemonėmis paskelbti Tiekėjo interneto svetainėje ar kitais būdais pranešti Klientui apie Tiekėjo kainų pasikeitimą, išskyrus elektros energijos tiekimo kainą, susietą su elektros energijos kaina biržoje;

  5.1.8. atlyginti Klientui pagrįstus tiesioginius nuostolius, kai Tiekėjas nevykdo Sutartyje ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

  5.1.9. teikti informaciją Klientui apie jo atsiskaitymus už elektros energiją telefonu ar elektroniniu būdu, kai asmuo yra tinkamai identifikuojamas;

  5.1.10. vykdyti kitas įstatymuose nustatytas pareigas.

  5.2. Tiekėjas turi teisę:

  5.2.1 iš Kliento gauti elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis ar kitą informaciją, reikalingą jo pareigoms ir funkcijoms, nustatytoms teisės aktuose, atlikti;

  5.2.2. sustabdyti savo prievolių vykdymą, taip pat nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimą ar persiuntimą Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse bei kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

  5.2.3. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

  5.3. Klientas įsipareigoja:

  5.3.1. prieš pradėdamas vartoti elektros energiją, sudaryti Sutartį;

  5.3.2. Sutartyje nurodytu laiku užfiksuoti ir pateikti Tiekėjui elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis (išskyrus tuos atvejus, kai objekte įrengta automatizuota apskaita) ir Sutartyje nurodytu terminu atsiskaityti už elektros energiją;

  5.3.3. informuoti Tiekėją Sutarties IS nurodytais kontaktais, jei daugiau kaip 3 mėnesius iš eilės (jeigu teisės aktai nenustato kito termino) elektros energija Kliento objekte nebus vartojama;

  5.3.4. elektros energiją vartoti tik savo šeimos ir namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine ar profesine veikla. Sutartyje numatytais būdais nedelsiant informuoti tiekėją, jeigu elektros energija sutarties galiojimo metu pradedama vartoti ūkinei komercinei ar profesinei veiklai arba kitais su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiais tikslais ir kreiptis dėl Sutarties pakeitimo.

  5.3.5. raštuose, elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų pažymoje, mokėjimo pavedimuose ir kituose dokumentuose įrašyti Sutarties IS nurodytą Kliento kodą;

  5.3.6. raštu informuoti Tiekėją apie pasikeitusius rekvizitus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos;

  5.3.7. perleidęs objektą kito asmens nuosavybėn ar nutraukus (pasibaigus) nuomos (panaudos) sutartį, per 5 kalendorines dienas nutraukti šią Sutartį ir pranešti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis iki Sutarties nutraukimo dienos ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją Tiekėjui bei visiškai atsiskaityti už elektros energiją;

  5.3.8. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

  5.4. Klientas turi teisę:

  5.4.1. gauti iš Tiekėjo aiškią informaciją apie Sutarties sudarymą ir jos sąlygas, Tiekėjo pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą ir teisinę formą, teikiamas paslaugas ir jų teikimo sąlygas, elektros energijos tarifus (kainas) bei teikiamų paslaugų kainas, pranešimų apie tarifus (kainas) pateikimo būdus, ginčų nagrinėjimo tvarką;

  5.4.2. rašytiniu pranešimu nutraukti Sutartį, jei keičiamos Sutarties sąlygos ir jos Klientui yra nepriimtinos.

  5.4.3. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

   

  1. Kliento santykiai su Operatoriumi

  6.1.Klientui sudarius šią Sutartį su Tiekėju, atskira sutartis su Operatoriumi nesudaroma, tačiau Operatorius teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingas už skirstomojo tinklo valdymą, eksploatavimą, elektros energijos apskaitos prietaisus (ši sąvoka apima skaitiklį ir kitus apskaitos schemos elementus) bei tiekiamos elektros energijos kokybę, o Klientas privalo sudaryti sąlygas ir netrukdyti Operatoriui vykdyti jam teisės aktais nustatytų pareigų.

  6.2.Elektros tinklo nuosavybės riba tarp Operatoriaus ir Kliento nurodoma elektros tinklų nuosavybės ribų akte, kurį parengia Operatorius. Tuo atveju, kai elektros tinklo nuosavybės ribų aktas nesudarytas, laikoma, kad elektros energijos pirkimo pardavimo vieta nustatyta taip, kaip nurodyta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse.

  6.3.. Elektros energijos apskaitos prietaisai ir žemos įtampos įrenginiuose įrengti srovės matavimo transformatoriai yra Operatoriaus nuosavybė.

  6.4. Vadovaujantis teisės aktais Klientas privalo:

  6.4.1. neviršyti suteiktos leistinosios naudoti ir (ar) leistinosios generuoti galios;

  6.4.2. leisti ir sudaryti sąlygas Operatoriui ar jo įgaliotiems asmenims (rangovams) eksploatuoti Kliento teritorijoje ar pastatuose esančius Operatoriui priklausančius elektros tinklus ir elektros įrenginius, apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis;

  6.4.3. užtikrinti tinkamą Klientui priklausančių elektros įrenginių ir prietaisų būklę, įrenginių įrengimą pagal teisės aktų reikalavimus ir saugų jų eksploatavimą;

  6.4.4. užtikrinti elektros energijos apskaitos prietaisų, elektros energijos apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei elektros energijos apskaitos prietaisų, apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų plombų, apie kurias Klientas yra informuotas teisės aktų nustatyta tvarka, periodinį stebėjimą;

  6.4.5. kai tik paaiškėja, nedelsiant informuoti Operatorių apie elektros energijos apskaitos prietaisų ar apskaitos schemų elementų gedimus, plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie nepagrįstą esminį pagal elektros energijos apskaitos prietaisus apskaičiuoto elektros energijos suvartojimo sumažėjimą ar padidėjimą, elektros energijos persiuntimo sutrikimus, Operatoriaus elektros įrenginių, esančių Kliento patalpose ar teritorijoje, gedimus;

  6.4.6. sugedus Klientui įrengtiems Operatoriaus elektros energijos apskaitos prietaisams ar kitiems elektros įrenginiams dėl Kliento kaltės arba Klientui juos sugadinus, atlyginti Operatoriui padarytą žalą;

  6.4.7.atsakyti už Kliento objekte gyvenančių ar objektu besinaudojančių asmenų padarytą žalą Operatoriaus elektros įrenginiams, neteisėtą elektros energijos vartojimą bei kitus šios Sutarties ar kitų teisės aktų, susijusių su šia Sutartimi, pažeidimus;

  6.4.8.kai nutraukiamas ar apribojamas elektros energijos tiekimas ir (ar) persiuntimas, imtis priemonių nuostoliams išvengti ar juos sumažinti bei apsaugoti savo elektros tinklus, kitus įrenginius bei prietaisus nuo žalos atsiradimo ar padidėjimo, įskaitant ir priemones dėl staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių;

  6.4.9. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse bei kituose teisės aktuose numatytais atvejais apmokėti už paslaugas, susijusias su elektros energijos tiekimo ir persiuntimo nutraukimu ar apribojimu, skaitiklio patikrinimu, pakeitimu, perprogramavimu ar kitas paslaugas, pagal Operatoriaus ar Tiekėjo pateiktą mokėjimo dokumentą (pagal Operatoriaus nustatytus įkainius), jeigu teisės aktai nenustato kitaip;

  6.4.10. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

  6.5.Vadovaujantis teisės aktais Operatorius turi teisę:

  6.5.1. iš Kliento gauti elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis ar kitą informaciją, reikalingą jo pareigoms ir funkcijoms, nustatytoms teisės aktuose, atlikti;

  6.5.2. Operatorius ar jo įgalioti asmenys (rangovai) eksploatuoti Kliento teritorijoje ar pastatuose esančius Operatoriui priklausančius elektros tinklus ir elektros įrenginius, apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis;

  6.5.3.Klientui skirtus pranešimus gali skelbti viešai (vietos ar centrinėje spaudoje, per radiją ar kitaip per visuomenės informavimo priemones), taip pat informacija gali būti pranešama Klientui tiesiogiai raštu (paštu, per kurjerį, faksu), elektroniniu paštu, telefonu ir kitais būdais;

  6.5.4. reikalauti iš Kliento apmokėti už teisės aktų reikalavimus atitinkančios elektros energijos apskaitos prietaiso ar schemos elemento pakeitimą, metrologinę patikrą, kai elektros energijos apskaitos prietaiso pakeitimas, patikra atlikta Kliento prašymu ir buvo nustatyta, kad elektros energijos apskaitos prietaisas veikia tinkamai ir atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;

  6.5.5. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius ir žalą iš ją padariusių asmenų;

  6.5.6. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

  1. Sutarties sudarymas, galiojimas, keitimas, nutraukimas

  7.1. Sutartis gali būti sudaroma raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį, ir (ar) nuotoliniu būdu telefonu. Nuotolinių sutarčių telefonu sudarymo tvarka ir kiti reikalavimai tokioms sutartims nustatyti Civilinio kodekso 6.2287, 6.2288, 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose.

  7.2. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties IS pasirašymo momento, Klientui susipažinus ir patvirtinus, kad jis susipažino su Sutarties BS. Tuo atveju, jei Klientas nepasirašo Sutarties, bet apmoka mokėjimo dokumentą už elektros energiją objektuose, kurie išvardinti Sutartyje IS, laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties Individualiosiomis ir Bendrosiomis sąlygomis, ir Sutartis yra sudaryta. Sutartis pradedama vykdyti nuo Sutarties IS nurodytos datos, jei nėra susitarta kitaip.

  7.3. Jei galioja su kitu objekto bendraturčiu sudaryta Sutartis, tai ši Sutartis įsigalioja tik pateikus bendraturčio prašymą nutraukti Sutartį ar jo sutikimą, kad Sutartis būtų sudaryta su Klientu.

  7.4. Jei Sutartis sudaroma iki Kliento objekto prijungimo prie Operatoriaus elektros tinklų dienos, Sutartis įsigalioja nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo ir elektros energijos apskaitos prietaiso įrengimo momento.

  7.5. Klientas per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo (jei teisės aktai nenustato kitaip) dienos gali atsisakyti nuotoliniu būdu ar ne Tiekėjo Klientų aptarnavimo patalpose sudarytos Sutarties apie tai raštu pranešęs Tiekėjui.

  7.6. Sutarties nutraukimo pagrindai:

  7.6.1. Šalys gali nutraukti Sutartį bendru Šalių susitarimu;

  7.6.2. Klientas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti Sutartį, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informavęs Tiekėją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites iki numatomos sutarties nutraukimo dienos.

  7.6.3. Klientas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti Sutartį, jei keičiamos Sutarties sąlygos ir jos Klientui yra nepriimtinos, pranešęs raštu apie Sutarties nutraukimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo informacijos apie Sutarties sąlygų keitimą gavimo datos.

  7.6.4.Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Klientas padaro bet kokį esminį Sutarties pažeidimą (taip pat esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, kai Klientas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų neatsiskaito su Tiekėju pagal Klientui pateiktą mokėjimo dokumentą ar kai teisme yra pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo Klientui), apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų įspėjęs Klientą elektroninio pašto ir jo buvimo vietos adresu (kai tokius duomenis Klientas nurodė Sutarties sudarymo metu) arba objekto adresu ar kitu tiekėjo prieinamu adresu, nustatytu Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 5 punkte nurodyta tvarka, jei Sutarties sudarymo metu Klientas šių duomenų nenurodė arba nurodė netikslius duomenis. Jei Tiekėjo informacija Kliento nepasiekia šiame punkte nurodytais būdais, informacija apie būsimą sutarties nutraukimą skelbiama viešai Tiekėjo interneto svetainėje nurodant Tiekėjo suteiktą Kliento kodą, objekto numerį, elektros energijos vartojimo būseną, sutarties nutraukimo datą;

  7.6.5. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti su Klientu Sutartį tais atvejais, kai elektros energijos tiekimas ir (ar) elektros energijos persiuntimas buvo nutrauktas dėl Kliento kaltės ir neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų įspėjęs Klientą 7.6.4. punkte nurodyta tvarka;

  7.6.6.Jei Klientas Tiekėjui pateikia raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pranešimą, kuriame nurodo, kad per ateinančius 6 mėnesius pašalins priežastį, dėl kurios jam buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas, persiuntimas ir kitų su tuo susijusių paslaugų tiekimas, bei pradės vartoti elektros energiją, tokiu atveju Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti su Klientu sudarytą sutartį, jeigu elektros energijos tiekimas, persiuntimas ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimas buvo nutrauktas dėl Kliento kaltės ir neatkurtas ilgiau nei 12 mėnesių;

  7.6.7. Tais atvejais, kai Klientas 36 mėnesius iš eilės nevartoja elektros energijos, Tiekėjas turi teisę nutraukti su Klientu sudarytą sutartį vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius įspėjęs Klientą 7.6.4. punkte nurodyta tvarka.

  7.6.8. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Klientui ar Objekto savininkui pranešus apie nuomos (panaudos) sutarties pasibaigimą.

  7.6.9. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Tiekėjui gavus informaciją apie pasikeitusį objekto savininką ar asmens, turinčio naudojimosi teisę, pasikeitimą. Kliento mirties atveju sutarties vykdymas perkeliamas Kliento teisių perėmėjui, jeigu pastarasis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nesudaro sutarties savo vardu, tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

  7.6.10.Jei Klientas perleidęs objektą vengia ar dėl kitų priežasčių nenutraukia Sutarties, Sutartis gali būti nutraukta naujojo savininko prašymu be atskiro pranešimo Klientui.

  7.7.Tiekėjas turi teisę keisti Sutarties sąlygas, įskaitant ir Elektros energijos tiekimo kainas, Tarifo planus, apie tai likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasikeitusių ar naujų Sutarties sąlygų įsigaliojimo dienos paskelbęs savo interneto svetainėje ir (ar) išsiuntęs pranešimą Klientui paštu, elektroniniu paštu ar trumpąja SMS žinute. Klientas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo informacijos apie Sutarties sąlygų keitimą gavimo datos, privalo raštu informuoti Tiekėją, jei su pakeistomis Sutarties sąlygomis nesutinka ir (ar) nutraukia Sutartį. Jei Klientas šios pareigos neįvykdo, pakeistos Sutarties sąlygos įsigalioja ir tampa sudėtine Sutarties dalimi ir yra taikomos nuo pranešime apie Sutarties sąlygų pakeitimą nurodytos įsigaliojimo datos. Jei Klientas nesutinka su pakeistomis Sutarties sąlygomis, įskaitant ir naujas Elektros energijos tiekimo kainas, Tarifo planus, ir apie tai raštu informuoja Tiekėją šiame punkte numatyta tvarka, laikoma, kad Klientas atsisako Sutarties ir ji nustoja galioti po 2 (dviejų) savaičių nuo tokio Kliento pranešimo gavimo dienos.

  7.8. Sutartis gali pasibaigti ir kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais ir tvarka.

  7.9. Sutarties nutraukimo ar atsisakymo atveju Klientas iki Sutarties nutraukimo dienos turi pranešti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo galutinės sąskaitos gavimo dienos visiškai atsiskaityti su Tiekėju už suvartotą elektros energiją ir (ar) suteiktas paslaugas.

  7.10. Sutarties BS gali būti keičiamos, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams ir (ar) Tiekėjo iniciatyva, prieš 30 kalendorinių dienų paskelbiant apie būsimą Sutarties pakeitimą Tiekėjo svetainėje. Šalys susitaria, jog Sutarties pakeitimai, kuriais įgyvendinami teisės aktų pasikeitimai, nėra laikomi Sutarties keitimu.

  7.11.Sutarties nutraukimas nepanaikina Kliento prievolės sumokėti už elektros energiją, delspinigius bei kitus Sutartyje ar teisės aktuose numatytus mokėjimus, atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl prievolių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

  7.12. Jei Klientas objektą perleidžia kito asmens nuosavybėn (ar kitaip netenka valdymo teisės), tačiau Klientas nustatyta tvarka nenutraukia sudarytos Sutarties, o naujasis objekto savininkas (valdytojas) savo vardu su Tiekėju nesudaro naujos Sutarties, Klientas iki naujos Sutarties sudarymo atsako už prievolės atsiskaityti su Tiekėju įvykdymą.

  7.13. Sutartis gali būti keičiama, papildoma rašytiniu šalių susitarimu ir visi priedai galioja kaip neatsiejamos Sutarties dalys.

  1. Elektros energijos tiekimo nutraukimo ir atnaujinimo sąlygos, skolų išieškojimo tvarka

  8.1. Jei elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas dėl neapmokėtų skolų ar kitais teisės aktuose numatytais pagrindais, elektros energijos tiekimas atnaujinamas, kai Klientas sumoka įsiskolinimą už elektros energiją ir apmoka pagal Operatoriaus ar Tiekėjo pateiktą mokėjimo dokumentą elektros energijos tiekimo nutraukimo ir atnaujinimo bei kitas su tuo susijusias išlaidas Operatoriaus nustatytais įkainiais. Klientas privalo padengti visas su skolos išieškojimu susijusias Tiekėjo išlaidas. Tiekėjas taip pat turi teisę perleisti visą piniginį reikalavimą ar jo dalį tretiesiems asmenims, nepažeidžiant Kliento teisių.

  8.2. Klientui laiku neapmokėjus mokėjimo dokumento:

   8.2.1. Tiekėjas siunčia pranešimą Klientui suėjus apmokėjimo terminui (elektroniniu paštu, SMS žinute ar paprastu paštu, jei Klientas nenurodė savo elektroninio pašto ar mobilaus telefono numerio). Pranešimas taip pat gali būti talpinamas savitarnos svetainėje;

  8.2.2. Tiekėjas siunčia įspėjimą Klientui suėjus pranešime nurodytam apmokėjimo terminui (pateikiamas elektroniniu paštu ar paprastu paštu, jei Klientas nenurodė savo elektroninio pašto). Įspėjimas taip pat gali būti talpinamas savitarnos svetainėje;

  8.2.3. Po rašytinio įspėjimo per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų neapmokėjus mokėjimo dokumento, gali būti nutrauktas elektros energijos tiekimas;

  8.2.4.Praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po įspėjimo išsiuntimo, Tiekėjas turi teisę duomenis apie Kliento skolą perduoti skolų išieškojimo įmonei ir pradėti taikyti kitas skolos ikiteisminio bei teisminio išieškojimo priemonės.

  8.3.Elektros energijos tiekimas ir persiuntimas Klientui taip pat gali būti nutrauktas, kai Klientas nevykdo kitų esminių Sutartyje numatytų Kliento pareigų, kurių nevykdymas gali sukelti žalą ar žalos atsiradimo grėsmę Klientui, tretiesiems asmenims ar šių asmenų turtui ir (ar) teisėtiems interesams, arba nėra pilnai atsiskaitęs pagal pasibaigusią Sutartį bei kitais Energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

  1. Pranešimų, informacijos teikimas

  9.1. Šalių susitarimai, sutikimai, pranešimai ir/ar kita informacija pateikiama raštu (paštu, per kurjerį), elektroniniu paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis, asmeninėje Kliento paskyroje, Tiekėjo svetainėje, Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ir kitais būdais.

  9.2. Rašytiniai pranešimai gali būti siunčiami paštu arba elektroniniu paštu Sutarties IS nurodytais šalių adresais. Šalys turi teisę pasirinkti joms priimtiną pranešimo siuntimo būdą. Jei pranešimai siunčiami el. paštu, laikoma, kad jie gauti sekančią darbo dieną po išsiuntimo datos. Jei pranešimai siunčiami paštu, laikoma, kad jie gauti praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms po išsiuntimo datos.

  9.3. Sudarant sutartį, Klientas yra informuotas, kad Tiekėjas gali įrašinėti Kliento iš Tiekėjo gaunamus skambučius Sutarties vykdymo tikslais.

  9.4. Šalys susitaria, kad bet kokie dokumentai, susiję su Sutarties vykdymu, gali būti pasirašyti Šalių nekvalifikuotu parašu ir toks dokumentais prilyginamas rašytinei dokumento formai ir yra leistina įrodinėjimo priemonė prieš trečiuosius asmenis.

  9.5. Klientas sutinka, kad Tiekėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu jam teiktų informaciją apie energijos efektyvumo priemones. Informacija apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones pateikiama interneto svetainėse: Energetikos ministerija www.enmin.lt > Veiklos sritys > Energijos vartojimo efektyvumas; Europos Komisija (informacija anglų kalba) ec.europa.eu/energy > Topics > Energy Efficiency

  1. Asmens duomenų apsauga

  10.1. Klientas, pateikdamas savo asmens duomenis, patvirtina, kad pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o tais atvejais, kai Klientą atstovauja kitas asmuo – toks asmuo yra tinkamai įgaliotas tvarkyti ir pateikti Tiekėjui Kliento asmens duomenis, Klientas yra tinkamai informuotas apie jo asmens duomenų tvarkymą bei teikimą ir atstovas prisiima visą su tokiu asmens duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Tiekėjas nėra atsakingas už perteklinių duomenų tvarkymą, jei tokius duomenis Tiekėjui Klientas ar jo atstovas pateikė per neapdairumą.

  10.2 Tiekėjas tvarko Kliento asmens duomenis paslaugų teikimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo, atsiskaitymo už teikiamas paslaugas, įsiskolinimo valdymo, administravimo ir išieškojimo bei kitais teisės aktuose ar Sutartyje numatytų šalių teisių įgyvendinimo ir (ar) pareigų vykdymo tikslais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

  10.3. Aukščiau nurodytais tikslais Tiekėjas tvarko šiuos Kliento asmens duomenis: tapatybės duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą ir/arba gimimo datą), kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), duomenis susijusius su paslaugų teikimu (elektros energijos suvartojimo duomenis ir kt.), mokėjimų duomenis (mokėtinas sumas, nepadengtus įsiskolinimus, mokėjimų istoriją, kt.) ir kitus Kliento pateiktus duomenis bei kitą su šios Sutarties sudarymu ir vykdymu susijusią informaciją.

  10.4.Tiekėjas gali tvarkyti Kliento kontaktinius asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bei vykdant Klientų nuomonės apklausas, siekiant Tiekėjo teisėto intereso gerinti paslaugų kokybę, didinant energetinį efektyvumą, Klientų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kurti naujus produktus ir paslaugas, kai Klientas yra išreiškęs dėl to atskirą sutikimą ir nėra jo atšaukęs.

  10.5. Klientas, susisiekęs su Tiekėju, ir Tiekėjui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų teises:

  10.5.1. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

  10.5.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;

  10.5.3 prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

  10.5.4. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos Klientas pateikė susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

  10.5.5. prašyti ištrinti Tiekėjo tvarkomus asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

  10.5.6. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Tiekėjas įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;

  10.5.7. tuo atveju, kai Kliento asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis nedarant poveikio sutikimu grindžiamo atšaukimo teisėtumui;

  10.5.8. tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi siekiant teisėtų Tiekėjo interesų – teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu Kliento asmens duomenų tvarkymu.

  10.6.Klientas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  10.7. Tiekėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, turi teisę perduoti Kliento asmens duomenis Tiekėjo vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems elektroninių sąskaitų teikimo, įmokų surinkimo, Klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos, įsiskolinimų administravimo ir kitas paslaugas.

  10.8. Tiekėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, teikia Operatoriui informaciją apie Kliento deklaruotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei kitą Operatoriaus prašomą informaciją, būtiną teisės aktuose nustatytų Operatoriaus funkcijų vykdymui. Operatorius šiuos asmens duomenis tvarko vadovaujantis savo privatumo politika, kuri skelbiama Operatoriaus svetainėje.

  10.9. Tiekėjas turi teisę teikti duomenis apie Sutarties vykdymą (informaciją apie patiektą elektros energijos kiekį, mokėtinas sumas, nepadengtus įsiskolinimus ir kt.) objekto, į kurį tiekiama elektros energija, bendraturčiams, kurie bendrai atsako už prievoles, susijusias su bendru turtu.

  10.10. Tiekėjas turi teisę duomenis apie Sutartį, sudarytą nuomininko vardu, teikti objekto savininkui, kuris pagal teisės aktus kartu su nuomininku atsako už prievolių pagal Sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą.

  10.11. Tiekėjas turi teisę teikti Kliento asmens duomenis valdžios, teisėsaugos institucijoms, taip pat priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Tiekėjo teises arba Tiekėjo Klientų, darbuotojų ir (ar) turto saugumą, taip pat pateikti Kliento asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai teikti duomenis įpareigoja teisės aktai (pvz., duomenų teikimas draudimo bendrovėms, Tarybai ir kt.).

  10.12.Klientui tinkamai ir laiku nevykdant jam pagal Sutartį priklausančių mokėjimų, Tiekėjas, raštu ar elektroniniu laišku informavęs Klientą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę Kliento asmens duomenis teikti valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, teismams, notarams, antstoliams. Tiekėjas turi teisę gauti Kliento asmens duomenis Sutarties vykdymo ir administravimo tikslu ir pagrindu iš jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų, VĮ Registrų centro, notarų, kitų duomenų bazių.

  10.13. Vadovaujantis teisės aktais, Tiekėjas turi teisę rinkti ir tvarkyti Kliento asmens duomenis iš VĮ Registrų centras ar kitų registrų Sutarties sudarymo tikslu ir pagrindu.

  10.14. Tiekėjas tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

  10.15. Detalesnė informacija apie Kliento asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Tiekėjo privatumo politikoje internetinėje svetainėje www.egto.lt

  1. Atsakomybė

  11.1.Tiekėjas nėra atsakingas už elektros energijos kokybę ar Kliento elektros įrangos kokybę, taip pat už elektros energijos tiekimo sutrikimus ir nutrūkimus. Elektros energijos kokybė ir elektros energijos tiekimo sutrikimai nėra Sutarties objektai.

  11.2.Šalis neatsako už Sutartyje numatyto įsipareigojimo pažeidimą, jei toks pažeidimas buvo nulemtas force majeure aplinkybių. Force majeure aplinkybe laikoma aplinkybė, kuriai negalėjo turėti įtakos Šalies veiksmai ir į kurios ar kurios pasekmės objektyviai nebuvo galimybės numatyti ar jos išvengti Sutarties sudarymo metu.

 1. 12. Ginčų sprendimas

  12.1. Klientas, manantis, kad Tiekėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su šia Sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Tiekėją ir nurodyti savo reikalavimus. Reikalavimai pateikiami elektroniniu paštu info@egto.lt ar paštu.

  12.2. Kliento kreipimaisi  registruojami, tiriami  ir sprendimai  dėl  jų priimami Tiekėjo nustatyta tvarka, skelbiama interneto svetainėje www.egto.lt . Tiekėjas privalo Kliento kreipimąsi išnagrinėti ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo registravimo dienos.

  12.3. Jei Tiekėjas netenkina Kliento reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, atsakyme Klientui pateikiama informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą. Kliento kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima Kliento teisės kreiptis į teismą.

  12.4. Tiekėjo ir Kliento ginčus ne teismo tvarka nagrinėja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (www.regula.lt): ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje.

  12.5. Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platforma – http://ec.europa.eu/odr/ leidžia internetu spręsti Tiekėjo ir vartotojo ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (http://www.vvtat.lt.)  yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

  12.6. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja buitinių vartotojų skundus dėl energijos pirkimo–pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo. Tarnyba Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja ir buitinių vartotojų skundus dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

  12.7. Tarp Kliento ir  Tiekėjo  kilę  ginčai,  kurių  nepavyko  išspręsti  šalių tarpusavio susitarimu ir (ar) ginčų sprendimo ne teismo tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiami teisme.

 2. 13. Kitos Sutarties sąlygos

 3. 13.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  13.2. Nuo šios Sutarties sudarymo dienos visos kitos tarp Kliento ir Tiekėjo sudarytos sutartys, susitarimai netenka galios dėl šioje Sutartyje nurodytų su elektros energijos tiekimu susijusių santykių.

  13.3.Klientas pareiškia ir garantuoja, kad turi visas reikalingas teises (nuosavybės ar nuomos, panaudos) naudotis Objektu (Objektais), turi visus būtinus įgaliojimus, sutikimus sudaryti šią Sutartį ir vykdyti prisiimtus šia Sutartimi įsipareigojimus.

Informacija atnaujinta 2021 10 26

Turite klausimų? Susisiekime!

El. Paštas

info@egto.lt

Tel. Numeriai

+370 637 00 010

Mus rasite

Kaunakiemio g. 40, LT-44332 Kaunas