Vartotojų pretenzijų nagrinėjimo tvarka

1. Sąvokos
1.1. Bendrovė – UAB „EGTO energija“, juridinio asmens kodas 305563991, PVM mokėtojo kodas LT100013188115, registruotos buveinės adresas Kaunakiemio g. 40, LT-44332, Kaunas.
1.2. Pretenzija – Vartotojo kreipimasis į Bendrovę, kuriame Vartotojas nurodo, kad, jo nuomone, yra pažeistos jo teisės arba teisėti interesai ir prašo imtis veiksmų, kuriais šie pažeidimai būtų pašalinti arba jo teisės būtų apgintos.
1.3. Tvarka – Vartotojų pretenzijų nagrinėjimo tvarka.
1.4. Vartotojas – Bendrovės klientas, kuriam Bendrovė teikia paslaugas.
2. Pretenzijų pateikimo tvarka
2.1. Pretenziją Vartotojas gali pateikti elektroniniu paštu info@egto.lt, arba paštu.
2.2. Gauta Pretenzija Bendrovėje užregistruojama ir perduodama atsakingam asmeniui išnagrinėti bei atsakyti.
2.3. Atsakymai į Pretenzijas yra pateikiami lietuvių kalba ir Vartotojo pageidaujama forma (Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu arba registruotu paštu). Vartotojui nenurodžius, kokia forma pateikti atsakymą, atsakymas pateikiamas elektroniniu paštu, kuris nurodomas Pretenzijoje, o jo nenurodžius, atsakymas pateikiamas tuo elektroniniu paštu, kuris yra nurodytas Vartotojo Sutarties Individualiose sąlygose ar iš kurio buvo gauta Pretenzija. Jei elektroninis paštas nėra žinomas, atsakymas pateikiamas registruotu paštu tuo adresu, kuris yra nurodytas Sutarties individualiose sąlygose.
2.4. Apie gautą Pretenziją Vartotojas yra informuojamas per 1 darbo dieną nuo Pretenzijos gavimo dienos. Vartotojui atsakyme taip pat yra nurodomi atsakymo pateikimo terminai ir kontaktiniai duomenys.
3. Pretenzijų nagrinėjimo ir atsakymų pateikimo tvarka
3.1. Pretenzija Bendrovei gali būti pateikiama laisva forma.
3.2. Tuo atveju, kai Pretenziją pateikia Vartotojo atstovas, jis privalo pateikti ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Jeigu atstovavimą patvirtinantis dokumentas nėra pateikiamas ar Bendrovės nuomone jis nėra tinkamas, tokiu atveju atsakymas pateikiamas Vartotojui, bet ne jo atstovui.
3.3. Jeigu pateikta Pretenzija nėra susijusi su Bendrovės veikla, Vartotojui pateikiamame atsakyme nurodoma grąžinimo priežastis, taip pat Vartotojas gali būti nukreipiamas į kitą kompetentingą įmonę ar organizaciją, jeigu žinoma, kad ji nagrinėja Vartotojo iškeltus klausimus.
3.4. Pretenzija išnagrinėjama per 30 kalendorinių dienų nuo Pretenzijos gavimo Bendrovėje dienos, neįskaitant Pretenzijos gavimo dienos, išskyrus tą atvejį, jeigu Pretenzija dėl pagrįstų priežasčių negali būti išnagrinėta per šioje Tvarkoje nurodytą terminą. Tokiu atveju Pretenziją pateikęs ar persiuntęs subjektas raštu arba elektroniniu paštu yra informuojamas apie numatomą Pretenzijos nagrinėjimo užbaigimo terminą.
3.5. Jeigu Pretenzijoje Kliento reikalavimai yra netenkinami, tokiu atveju Klientas yra informuojamas, kad jis turi teisę kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt, www.vert.lt arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Turite klausimų? Susisiekime!

El. Paštas

info@egto.lt

Tel. Numeriai

+370 637 00 010

Mus rasite

Kaunakiemio g. 40, LT-44332 Kaunas